Reactions with acid: BeO + 2 HCl + H2O → BeCl2 + 2 H2O . Sodium hydroxide, NaOH, is sixth in the list of industrial chemicals produced in the largest amounts. Direct link to this balanced equation: Instructions on balancing chemical equations: Enter an equation of a chemical reaction and click 'Balance'. BeO dissolves in strongly acidic or basic solutions. Beryllium oxide (BeO) has a high thermal conductivity of 230W/m.K. A. TABLE 26.7. Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là 1,53 gam. 47,2. Table shows lattice crystal energy in kJ/mol for selected ion compounds. Vậy: trung hòa 10g chất béo ----- 40mg = 0,04g NaOH => Cần 0,04g NaOH. D. 42,4. BeO: 1: 25.011582: NaOH: 2: 39.99710928: H 2 O: 1: 18.01528: Be(OH) 4: 1: 77.041542: Na: 2: 22.98976928: Units: molar mass - g/mol, weight - g. Please tell about this free chemistry software to your friends! D. (CH3COO)3C3H5 C. (C17H33OCO)3C3H5. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu? Công thức của X là A. (C17H33COO)3C3H5. (C17H35COO)3C3H5. Câu 9 Hỗn hợp T gồm triglixerit X và trieste Y, Z (MY < MZ). 11/06/2020 | 5 Trả lời. Reactions with base: BeO + 2 NaOH + H2O → Na2Be(OH)4. D. NaOH chỉ có vai trò làm chất xúc tác cho phản ứng. B. As we know, according to diagonal relationship between aluminum and beryllium, both have similar properties. Because BeO is insoluble in pure water but reacts with either an acid (like a base would) or a base (like an acid would), we say that it is amphoteric, from a Greek word meaning "both behaviors." C. 41,6. Cứ trung hòa 1g chất béo cần 5,6 mgKOH=> tương ứng với 4mg NaOH. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Thủy phân m gam T trong dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được một ancol duy nhất và 49,2 gam hỗn hợp 3 muối natri của axit oleic và 2 axit cacboxylic không no (có 1 nối đôi C=C), đơn chức mạch hở. In one process, equivalent quantities of sodium carbonate and calcium hydroxide are mixed as a slurry. Đun chất béo X với dung dịch NaOH thu được natri oleat và glixerol. It is prepared industrially in two ways. 44,3. Ví dụ 4: xà phòng hóa 1kg chất béo có chỉ số axit là 2,8 cần dùng 350 ml dung dịch KOH 0,1M. B. Therefore, it is an amphoteric oxide.