ഉപസര്‍ഗം (Preposition) coyote - tamil meaning of சிறு வடஅமெரிக்க ஓநாய் வகை. Coyote energy is a sign of trouble or good fortune. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) There is nothing about this animal’s teachings that are simple or superficial. The symbolism of the Coyote remains enigmatic, being both a trickster yet also a teacher. രൂപം You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. നാമം (Noun) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Please find below many ways to say coyote in different languages. ഭാഷാശൈലി (Idiom) 36 thoughts on “ The Meaning of a Coyote Sighting ” Katie Fields November 19, 2020 at 2:42 pm. Malayalam meaning and translation of the word "coyote" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ക്രിയ (Verb) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) How unique is the name Coyotes? സംക്ഷേപം (Abbreviation) വിശേഷണം (Adjective) ഉപവാക്യം (Phrase) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, അമേരിക്കയില്‍ കണ്ടു വരുന്നതും ചെന്നായ്‌ പോലെയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാട്ടുനായ്‌, അമേരിക്കയില്‍ കണ്ടു വരുന്നതും ചെന്നായ് പോലെയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാട്ടുനായ്. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. അവ്യയം (Conjunction) Bangla meaning of coyote … Weird things about the name Coyotes: The name spelled backwards is Setoyoc. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English To Malayalam Dictionary. Malayalam meaning of Coyote is as below... Coyote : ചെന്നായ; അമേരിക്കയില്‍ കണ്ടു വരുന്നതും ചെന്നായ്‌ പോലെയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാട്ടുനായ്‌. Coyote symbolism and meaning is incredibly complex. പ്രത്യയം (Suffix) Malayalam meaning of Coyote is as below... തിരഞ്ഞെടുക്കുക; വരിക്കുക; തിരയുക; നിര്‍ണ്ണയിക്കുക; സ്വീകരിക്കുക; വേര്‍തിരിക്കുക; പെറുക്കിയെടുക്കുക; തീരുമാനിക്കുക, മത്സരസ്വരൂപമായ; മത്സരിച്ചുള്ള; സാമര്‍ത്ഥ്യപരീക്ഷമായ; സ്‌പര്‍ദ്ധയുള്ള; മത്സരസ്വഭാവമുള്ള, കുപ്പായക്കഴുത്ത്; പട്ടിയുടെ കഴുത്തിലിടുന്ന; കോളര്‍; കോളര്‍; കഴുത്തിലെ പട്ട; കുപ്പായക്കഴുത്ത്‌; പിടിച്ചെടുത്തു സ്വന്തമാക്കുക; കണ്‌ഠാഭരണം; പിടലിക്കു പിടികൂടുക; കണ്‌ഠപാശം; പട്ടിയുടെ കഴുത്തിലിടുന്ന തോല്‍പ്പട്ട; കഴുത്തുപട്ട; കോളറില്‍ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തുക; തോല്‍പ്പട്ട, സഹകരിക്കുന്ന; സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള; കൂടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന; അന്യോന്യമായ, ശീതം; കുളിരുള്ള; ശാന്തമായ; ശമിപ്പിക്കുക; നിരുത്സാഹമായ; ആത്മാര്‍ത്ഥം; ഉദാസീനമായ; ലജ്ജയില്ലാത്ത; ആറ്റുക; മന്ദീകരിക്കുക; ധീരനായ; തണുപ്പുളള; അക്ഷോഭ്യനായ; ശാന്തം; ധൃഷ്‌ടനായ; മര്യാദയില്ലാത്ത; തണുപ്പുള്ള; കുളിര്‍മ; ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള; കൂടുതലുമില്ല കുറവുമില്ല; ശാന്തമാക്കുക; ശീതീകരിക്കുക; അതിശീതമല്ലാത്ത; തണുപ്പ്‌; തണുപ്പിക്കുക; ശീതളീകരിക്കുക; ശീതളമായ; പ്രശാന്തമായ; ഉദാസീനമാക്കുക; സൗഹാര്‍ദ്ദശൂന്യമായ; നിര്‍വ്വികാരം; തണുക്കുക; ഉദാസീനം; പ്രിയം കുറഞ്ഞ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വിവരങ്ങളെ ചിത്ര രൂപത്തിലാക്കുന്ന സംവിധാനം, ക്ഷിപ്രമായ; ദ്രുതഗതിയായ; ത്വരിതമായ; സരഭസമായ; അശ്രദ്ധമായ; ത്വരിത, ഉപചാരപൂര്‍വ്വമായ; ബഹുമാനകസൂചകമായ; അഭിന്ദനരൂപമായ; അഭിനന്ദരൂപമായ; ഉപചാരമായ; സ്‌തുത്യമായ; ബഹുമാനസൂചകമായ, നടുപ്പെട്ട; കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തുള്ള; സമദൂരമായ; കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച; മുഖ്യമായ; നടുവില്‍ നില്‍ക്കുന്ന, കുന്പസാരിക്കല്‍; കുമ്പസാരം; കുമ്പസാരിക്കല്‍; പാപസ്വീകരണം; കുറ്റം ഏല്ക്കല്‍; പാപാംഗീകാരം; കുറ്റം സമ്മതിക്കല്‍; കുറ്റ സമ്മതം; കുറ്റസമ്മതം. I was taking a spiritual walk down by the river near my house. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Bangla Meaning of Coyote Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Coyotes was not present. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of … Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) The fast English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundreds of thousands of words and definitions കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Fun Facts about the name Coyotes. This is the translation of the word "coyote" to over 100 other languages.